Årsmöte Björkö Badförening 2023 — 23 Mars kl. 19.00 i bastun.

DAGORDNING

1.  Årsmötet öppnas, fastställande av röstlängd för mötet

2.  Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

3.  Fastställande av föredragningslista

4a. Val av ordförande till mötet

4b. Val av sekreterare till mötet

5. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

6. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7. Kassabok för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse avseende den tid revisionen avser.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

11. Fastställande av avgifter.

12. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år och övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Val av två revisorer för en tid av ett år. Vid detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

13. Behandling av i rätt tid inkomna motioner.

14. Övriga frågor.

15. Mötet avslutas.

Hemsida av