STADGAR

Stadgar för Björkö Badförening antagna 2022-04-07

Allmänna bestämmelser


Årsmötet
 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen


§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Björkö Badförening.

§ 2 Ändamål

Föreningen har som ändamål att främja folkhälsan, social gemenskap och

traditioner genom bad och bastu på Bohus Björkö.

§ 3 Sammansättning

Föreningen består av fysiska personer som upptagits i Föreningen som

medlemmar.

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar, av två

styrelseledamöter var för sig.

§ 6 Verksamhet och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t

o m 31 december.

§ 7 Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte

är förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två följande medlemsmöten, varav

det ena skall vara ett årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen

lämnas in av såväl medlem som styrelsen.

Björkö badförening

§ 9 Upplösning av Föreningen

För upplösning av Föreningen krävs beslut av årsmötet med minst två

tredjedelar av antalet avgivna röster. Vid beslut om upplösning av Föreningen

skall anges att Föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål.

§ 10 Medlemskap

Medlem med nyttjanderätt i föreningen skall betala inträdesavgift samt årlig

avgift. Medlem har ej nyttjanderätt i föreningen om man endast betalat

inträdesavgift. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen

delegerat beslutanderätt till. Lägsta ålder för medlemskap är fyllda 18 år.

Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande

kommer att motarbeta Föreningens ändamål eller intressen. Sådant avslag kan

också meddelas om styrelsen anser att bastuanläggningen inte kan tåla

belastningen av fler medlemmar. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas

av styrelsen.

§ 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur Föreningen skall anmäla detta till styrelsen och

anses därmed omedelbart ha lämnat Föreningen. Inträdesavgift återbetalas ej.

§ 12 Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur Föreningen av annan anledning än att denne har

försummat att betala av Föreningen beslutade avgifter, motarbetat Föreningens

verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Föreningens intressen.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen inom viss

tid, dock minst fjorton dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter

som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Har man underlåtit att betala medlemskapsavgift i två år upphör medlemskap.

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

  • Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnats för medlemmarna.
  • Medlem har rätt till information om Föreningens angelägenheter.
  • Medlem har rätt att å de tider som styrelsen fastställer, utnyttja Föreningens bastuanläggning.
  • Medlem har inte rätt till del av Föreningens behållning eller egendom vid upplösning av Föreningen.
  • Medlem skall betala de avgifter som beslutats av Föreningen.


§ 14 Årsmötet och extra årsmöte

a ) Tidpunkt till kallelse

Årsmötet som är Föreningens högsta beslutande organ hålls före utgången av

mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet

skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Vidare

skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i bastulokalen. Har

förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av

Föreningen med annan förening eller dess medlemmar skall det anges i

kallelsen. Verksamhetsberättelsen och balans- och resultaträkningen,

revisorernas berättelser, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner

med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en

vecka före årsmötet. Vid kallelsen skall anges var dessa handlingar finns

tillgängliga.


b) Förslag till ärende att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas vid årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari före

årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


§ 15 Rösträtt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgift har rösträtt på mötet. Rösträtten är

personlig men kan utövas genom ombud. Ett ombud kan dock endast företräda

en medlem.


§ 16 Beslutsmässigt

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är

närvarande på mötet.


§ 17 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning

(votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall

dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika rösttal det förslag som biträds av

ordföranden vid mötet om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte

röstberättigad avgör lotten. Vid val skall av händelse av lika röstetal lotten

avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

Björkö badförening

§ 18 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av

Föreningen.


§ 19 Ärende vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare till mötet.

5. Val av två justeringsmän och rösträknare.

6. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Balans- och

resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste

verksamhets/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse avseende den tid revisionen avser.

9. Fastställande av avgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för

kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

11. Val av Föreningens ordförande för en tid av ett år och övriga ledamöter i

styrelsen för en tid av två år. Val av två revisorer för en tid av ett år. Vid

detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Två ledamöter i

valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13. Övriga frågor.

 

§ 20 Extra årsmöte

Styrelsen skall kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att

kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Föreningens

röstberättigade medlemmar begärt det.

Sådan framställning skall avfattas skriftlig. När styrelsen mottagit en begäran

om extra årsmöte skall det inom fjorton dagar kallas till sådant möte att hållas

inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för

extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare

skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i bastulokalen.

Björkö badförening

 

§ 21 Valberedning

Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot vald av årsmötet.

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas

mandattid utgår vid mötet slut om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast

en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade

medlemmar sitt förslag genom anslag i bastulokalen.

 

§ 22 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Föreningens räkenskaper,

årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper

skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna

skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste

verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna

revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

§ 23 Styrelsen

Sammansättning

Styrelsen består av ordförande jämte sju övriga ledamöter. Styrelsen utser

inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare

som behövs.

 

§ 24 Styrelsens åliggande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen Föreningens beslutande organ och

ansvarig för Föreningens angelägenheter. Ordförande är Föreningens officiella

representant. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt

samt besluta om och när icke-medlemmar ska få ha tillgång till bastun.

 

§ 25 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet

ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter

kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut krävs att

minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika

röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig

omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det

närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträdet skall protokoll

föras.

Hemsida av

t