STADGAR

Stadgar för Björkö Badförening antagna 2004-05-18

Allmänna bestämmelser

ÅrsmötetStyrelsen
§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Björkö Badförening.

 

§ 2 Ändamål

Föreningen har som ändamål att främja folkhälsan, social gemenskap och traditioner genom bad och bastu på Bohus Björkö.

 

§ 3 Sammansättning

Föreningen består av fysiska personer som upptagits i Föreningen som medlemmar.

 

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter var för sig.

 

§ 6 Verksamhet och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1 januari t o m 31 december.


§ 7 Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.


§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas in av såväl medlem som styrelsen.


§ 9 Upplösning av Föreningen

För upplösning av Föreningen krävs beslut av årsmötet med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Vid beslut om upplösning av Föreningen skall anges att Föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål.

§ 10 Medlemskap

Aktiv medlem med nyttjanderätt i föreningen ska betala inträdesavgift samt årlig medlemsavgift. Passiv medlem har ej nyttjanderätt i föreningen och har endast betalat inträdesavgift.  Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Lägsta ålder för medlemskap är fyllda 18 år.

 

Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta Föreningens ändamål eller intressen. Sådant avslag kan också meddelas om styrelsen anser att bastuanläggningen inte kan tåla belastningen av fler medlemmar. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

 

§ 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur Föreningen skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Föreningen. Inträdesavgift återbetalas ej.

 

§ 12 Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur Föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av Föreningen beslutade avgifter, motarbetat Föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat Föreningens intressen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får Föreningen i stället meddela varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen inom viss tid, dock minst fjorton dagar, fått tillfälle att yttra sig

över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

 

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

 • Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnats för medlemmarna.
 • Medlem har rätt till information om Föreningens angelägenheter.
 • Medlem har rätt att å de tider som styrelsen fastställer, utnyttja Föreningens bastuanläggning.
 • Medlem har inte rätt till del av Föreningens behållning eller egendom vid upplösning av Föreningen.
 • Medlem skall betala de avgifter som beslutats av Föreningen.
§ 14 Årsmötet och extra årsmöte

a ) Tidpunkt till kallelse

Årsmötet som är Föreningens högsta beslutande organ hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i bastulokalen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av Föreningen med annan förening eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhetsberättelsen och balans- och resultaträkningen, revisorernas berättelser, budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Vid kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

b) Förslag till ärende att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas vid årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

§ 15 Rösträtt på årsmötet

Medlem som har betalat medlemsavgift har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig men kan utövas genom ombud. Ett ombud kan dock endast företräda en medlem.

 

§ 16 Beslutsmässigt

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 17 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika rösttal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall av händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

§ 18 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av Föreningen.

 

§ 19 Ärende vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare till mötet.
 5. Val av två justeringsmän och rösträknare.
 6. Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelser över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse avseende den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av avgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 11. Val av Föreningens ordförande för en tid av ett år och övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Val av två revisorer för en tid av ett år. Vid detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Övriga frågor.

 

§ 20 Extra årsmöte

Styrelsen skall kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av Föreningens röstberättigade medlemmar begärt det.

 

Sådan framställning skall avfattas skriftlig. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall det inom fjorton dagar kallas till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i bastulokalen.


§ 21 Valberedning

Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot vald av årsmötet. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötet slut om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag genom anslag i bastulokalen.


§ 22 Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.§ 23 Styrelsen

Sammansättning

Styrelsen består av ordförande jämte sju övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.


§ 24 Styrelsens åliggande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen Föreningens beslutande organ och ansvarig för Föreningens angelägenheter. Ordförande är Föreningens officiella representant. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt samt besluta om och när icke-medlemmar ska få ha tillgång till bastun.


§ 25 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträdet skall protokoll föras.

Hemsida av